Wie heeft ze beter

Voorwoord

JK Ouwerkerk

Stamboom

Superduiven

Uitslagen 2011 Teletekst 2011

Teletekst 2006

Teletekst 2005

Reportage archief 1972-1990

Nieuws

De Kampioen uit Lekkerkerk

Wegen naar Rome

"Groten van Vroeger" anno 1989

Contact

Links

Kampioenhuldiging en prijsuitreiking Afdeling C 1989
 
 
Afd. C. hield haar
kampioenenhuldiging
en prijsuitreiking
 
Zoals gebruikelijk vond op de eerste zaterdag in
oktober de jaarlijkse prijsuitreiking en kampioe-
nenhuldiging van Afd. C plaats. En ook nu weer
was het gebouw van de D.C.V.B. in Dordrecht tot de
laatste plaats bezet.
Afdelingsvoorzitter Wim Wols heette eenieder
van harte welkom en dankte zijn medebestuur-
ders voor hun inzet in 1989. De rekenaar Cor
Vroegindewei werd veel lof toegezwaaid daar hij
telkens binnen enkele dagen de uitslag bij de lief-
hebbers had. Zijn vrouw, onverbrekelijk verbon-
den met het werk van Cor, werd een huldeblijk
aangeboden.
Het overzichtelijke draaiboek, samengesteld door
Henk van Eeren, was als vanouds waardevol voor
zo'n avond. De activiteiten zijn op zo'n avond beter
te volgen.
Ter opluistering was de bekende band 'de Flamin-
go's aangetrokken en naar gelang de avond vor-
derde werd het steeds duidelijker dat de stem-
ming er goed in zat. Wanneer de eerste klanken
de zaal in gingen was de dansvloer overvol. Er
was dan echt geen ruimte meer voor een tango of
een Engelse wals.
Ondanks de hoeveelheid prijzen wist voorzitter
Wols het schema aan te houden zodat alles vlek-
keloos kon verlopen.
Om wat ruimte te maken werden allereerst de 20
rijwielen uitgereikt. Daarna volgden de africh
tingskampioenen van rayon een en twee.
le Vitesse rayon 1 onaangew. en le vitesse algem.
onaangew., tevens le aangew. en le vitesse al-
gem. werd W. Kamp, Ooltgensplaat. le Vitesse
Rayon 2 aangew. werd J. de Wit uit Dordrecht, le
Rayon 1 kamp. aangew. en le fond werd Th de
Ridder en Zn. uit Rotterdam. le Rayon 1 onaangew.
werd H.C. Leeuwerke uit Klaaswaal, le jong Rayon
2 onaangew. le jong algemeen onaangew werd P.
v.d. Merwe uit Dordrecht. le Jong rayon 2 onaan-
gew. le jong algemeen onaangew. le Jong rayon 2
aangew. en le jong algemeen werd W.A de Bruijn
uit Reeuwijk. le jong Rayon 2 onaangew en le
jong algemeen onaangew. werd A.N. Waarden-
burg uit Bodegraven
Generaal van Afd. C werd J.K. Ouwerkerk uit Lek-
kerkerk met de volgende resultaten: le generaal
aan- en onaangew., le rayon 2 onaangew en aan-
gew., le vitesse rayon 2 onaangew., le fond rayon
2 onaangew., le fond rayon 2 aangew. en le fond
algemeen aangew.
De 2e generaal onaangew en was A N. Weerden-
burg uit Bodegraven. Als 2e generaal aangew
werd W.A. de Bruijn uit Reeuwijk gehuldigd. 3e
generaal onaangew. en aangew. P vd. Merwe,
Dordrecht; 4e aangew Th. de Ridder, Rotterdam,
4e onaangew. H.C. Leeuwerke, Klaaswaal en 5e
onaangew. en aangew. J. de Wit, Dordrecht. Voor
de overige kampioenen verwijzen wij naar de pu-
blicaties in nummer 37. pag 1250 onder Afd C.
nieuws,
 
De kampioenen van Afd. C
Generaal aan- en onaangewezen werd
Jan Ouwerkerk uit Lekkerkerk.
Voorzitter Wols feliciteert hem daarmee.
.
.
.
Met bloemen en een bord waarop de prestaties
waren vastgelegd bracht voorzitter Wols de kam-
pioenen een verdiende hulde
Vervolgens werd een herinneringsbord uitgereikt
aan de 20 eerste prijswinnaars van Rayon 1 en 2.
Tevens 20 levensmiddelenpakketten voor de win-
naars Rayon 1 en 2. Daarnaast 20 gratis prijzen be-
staande uit koffiezetapparaten in Rayon 1 en 2. De
kleuren-tv en videorecorder welke was vervlogen
op Peronne kon overhandigd worden aan B. v. Es
uit Dirksland. De kleuren-t.v, of videorecorder
vervlogen op Chantilly werd in Rayon 1 gewonnen
door A. Fortuin uit Strijen. In Rayon 2 was deze
voor W.A de Bruijn uit Reeuwijk.
Tot slot vond de uitreiking van de zesdaagse-
prijzen, waaraan twee liefhebbers per koppel
konden deelnemen, plaats. Als eerste koppel ein-
digden J. Neels en C. v Esch, beiden Dordrecht
met 14.13 punten. Op 3 ronden achlerstand eindig-
den de laatste koppels met 983 punten. De sprint-
premie van de zesdaagse was eveneens voor
Neels-van Es. De opbrengst van de tombola en de
verkoop van enkele bonnen zullen ongetwijfeld
bijdragen om deze avond weer een beetje slui-
tand te maken. De duurste bonnen waren van W.
Kamp, A. Weerdenburg. D. Brem, elk f 100,-. W. de
Bruijn, A. Saarloos, C. Bosua, IJpelaar, D. Leeuwer-
ke en J. de Wit elk f 125,- en J. Ouwerkerk, C.
Vroegindewei en Hubregtse elk fl50,-
De lekkere hapjes en de lekkere kip op het laat-
ste uur van de avond werd weer een attractie
apart. Na de kip ging ieder voldaan en tevreden
naar huis.
ARIE LANGENBERG